Tin nóng

 
 
  Hủy tìm
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chi tiết
1 Thông tư 54/2015/TT-BYT hướng dẫn chế độ báo cáo Thông tư 54/2015/TT-BYT hướng dẫn chế độ báo cáo 2015/12/28 Chi tiết
2 QĐ 3465 Quyết định 3465-BYT 08/07/2016 Chi tiết
3 3465/QĐ-BYT DANH MỤC KỸ THUẬT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 3465/QĐ-BYT 08/07/2016 Chi tiết
4 aaaa về an toàn giao thông 01/01/2015 Chi tiết
5 văn bản đề nghị abc 01/01/2015 Chi tiết
6 213/2013/NĐ-CP Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 20/12/2013 Chi tiết
7 08/2014/NĐ-CP Qui định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ 27/01/2014 Chi tiết
8 11/2014/NĐ-CP Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ 18/02/2014 Chi tiết
9 23/2014/NĐ-CP Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 03/04/2014 Chi tiết
10 06/2014/TT-BKHCN Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia 25/04/2014 Chi tiết
11 38/2014/NĐ-CP Ngày 27/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Khoa học và Công nghệ, chuyển giao công nghệ. 06/05/2014 Chi tiết
12 40/2014/NĐ-CP Ngày 27/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Khoa học và Công nghệ, chuyển giao công nghệ. 12/05/2014 Chi tiết
13 33/2014/TT-BTNMT Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Khoa học và Công nghệ 10/06/2014 Chi tiết
14 37/2014/QĐ-TTg Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 18/06/2014 Chi tiết
15 64/2014/NĐ-CP Nhiều chính sách ưu đãi trong việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 26/06/2014 Chi tiết
16 Các văn bản mới về KHCN Ngày 03/4/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia. 01/6/2014. Chi tiết
17 Nghị định số 64/2013/NĐ-CP Ngày 27/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Khoa học và Công nghệ, chuyển giao công nghệ. 15/8/2013 Chi tiết
18 Qui định mới về nâng lương trước thời hạn Qui định mới về nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức 01/5/2012 Chi tiết
Đang Online: 1
Tổng truy cập: 16395